Informacje podstawowe

Gminne Centrum Kultury w Cewicach

ul. Węgrzynowicza 16
84-312 Cewice
tel. 59 861 14 90

e-mail: gck.cewice@wp.pl
bip: bip.gck.cewice.pl

Numer konta: 

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁEBIE 
49 9324 1018 0022 6628 2000 0030

Dyrektor Karol Płotka

Sekretariat Gminnego Centrum Kultury w Cewicach czynny jest:

 • poniedziałek – 8:00 - 16:00
 • wtorek - 8:00 - 16:00
 • środa 8:00 - 16:00
 • czwartek 8:00 - 16:00
 • piątek 8:00 - 16:00

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Instytucja Kultury działa od 01.01.2000 r. na podstawie Uchwały Nr XIV/93/99 Rady Gminy w Cewicach z dnia 30 grudnia 1999 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należy w szczególności:

 • Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych.

 • Wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej.

 • Inspirowanie i opieka nad klubami i drużynami sportowymi.

 • Prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy.

 • Utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych.

 • Utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i Pomorza oraz innych regionów.

 • Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci.

 • Współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej.

 • Nadzór nad placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie wsi.

 • Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Cewice w różnorodnych formach działalności sportowej i rekreacyjnej.

 • Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

GCK jest koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice. Organizuje imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych internetowej) zajmuje się promocją gminy.

Imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez GCK

 • gminny turniej pożarniczy

 • gminny turniej ortograficzny

 • gminny konkurs recytatorski prozy i poezji kaszubskie

 • konkursy literackie

 • konkursy plastyczne

 • konkursy poetyckie

 • konkursy recytatorskie

 • spotkania seniorów

 • festyny

 • rajdy rowerowe

 • imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,

 • spotkania autorskie

 • zabawy taneczne

 • przedstawienia teatralne

 • spektakle, pokazy i promocje książek

 • akcje długoterminowe: biwaki, rajdy rowerowe