KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Organizator
Gminne Centrum Kultury w Cewicach,
ul. J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice,
tel. 059 8611 490,
e-mail: gck.cewice@wp.pl
II. Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
- rozwijanie zdolności manualnych dzieci,
- rozwijanie zdolności artystycznych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 11 lat, zamieszkałych na terenie gminny
Cewice.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej w formacie A4 na bloku
technicznym (nie złożonej) według własnego pomysłu, dowolną płaską techniką umożliwiającą
zeskanowanie pracy.
3. Prace przestrzenne z elementami sypkimi, plasteliną, modeliną lub wykonane w technice
komputerowej będą odrzucone.
4. Konkurs trwa od 16.11.2022 r. do 30.11.2022 r.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do sekretariatu Gminnego Centrum Kultury
w Cewicach wykonanej pracy wraz z poprawnie wypełnioną i przyklejoną metryczką (załącznik
nr 1 do regulaminu).
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.12.2022 r. podczas imprezy zorganizowanej z okazji
Mikołajek oraz na stronie www.gck.cewice.pl i Facebooku.
IV. Nagrody
1. W konkursie przewidziano wyłonienie trzech laureatów.
2. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani na nagrodę
innego rodzaju.
3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną opublikowane na Facebooku na oraz
na stronie www.gck.cewice.pl .
4. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, staranność wykonania, nawiązanie
do tradycji, oryginalność.
5. Nagrodzone prace zostaną zeskanowane i wydrukowane wraz ze świątecznymi życzeniami
od Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, a następnie rozesłane mailowo oraz pocztą
tradycyjną do instytucji działających na terenie powiatu lęborskiego.

V. Majątkowe prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wykonanej
pracy oraz oświadcza, że nie narusza praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób
trzecich.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. Pozostałe prace będzie można
odebrać do końca grudnia 2022 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.

3. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, licencji na wykorzystanie dostarczonej pracy w celach
statutowych i promocyjnych Organizatora na następujących polach eksploatacji:
zwielokrotnianie – dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem, wprowadzanie
i powielanie w pamięci komputera, rozpowszechnianie poprzez wystawianie, prezentowanie oraz
inne działania Organizatora, w tym publikację w Internecie, a także rozpowszechnianie poprzez
publiczne wyświetlanie oraz przekazanie do mediów w formie relacji z Konkursu.
VI. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach spornych nieuwzględnionych w regulaminie decydujący głos należy
do Organizatora.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

VII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Cewicach,
ul. J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice, tel. 58 8611490, e-mail: gck.cewice@wp.pl .
2. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych przez e-mail: gck.cewice@wp.pl .
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu jest art. 6 ust.1 lit. a RODO,
tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów.
4. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, natomiast zgoda na publikację
danych jest dobrowolna i nie warunkuje udziału w konkursie.
5. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie ronkursu i wręczenie nagród, a w przypadku
wyrażenia zgody, publikacja danych (imię, nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna, pod którego kierownictwem została wykonana praca, nr tel. do autora pracy,
nauczyciela lub szkoły)
6. Dane uczestników przechowywane będą zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach przez czas określony w tych przepisach.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku
dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdyby przetwarzanie
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ