KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ                                                                                     

 1. Organizator
Gminne Centrum Kultury w Cewicach,
ul. J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice,
tel. 059 8611 490,                                              
 e-mail:   gck.cewice@wp.pl
II.   Cel konkursu:
- kultywowanie tradycji wielkanocnych,
- rozwijanie zdolności manualnych dzieci,
- rozwijanie zdolności artystycznych,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
III. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 11 lat, zamieszkałych na terenie gminny Cewice.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej w formacie A4 na bloku technicznym (nie złożonej) według własnego pomysłu, dowolną płaską techniką umożliwiającą zeskanowanie pracy.
 3. Prace przestrzenne z elementami sypkimi, plasteliną, modeliną lub wykonane w technice komputerowej będą odrzucone.
 4. Konkurs trwa od 20.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do sekretariatu Gminnego Centrum Kultury   w Cewicach wykonanej pracy wraz z poprawnie wypełnioną i przyklejoną metryczką  (załącznik nr 1 do regulaminu).
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.04.2023 r. na stronie www.gck.cewice.pl  i Facebooku.
IV. Nagrody
 1. W konkursie przewidziano wyłonienie trzech laureatów.
 2. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 3. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, staranność wykonania, nawiązanie             do tradycji, oryginalność.
 4. Nagrodzone prace zostaną zeskanowane i wydrukowane wraz ze świątecznymi życzeniami        od Gminnego Centrum Kultury w Cewicach, a następnie rozesłane mailowo oraz pocztą tradycyjną do instytucji działających na terenie powiatu lęborskiego.
V. Majątkowe prawa autorskie
1.  Uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wykonanej pracy oraz oświadcza, że nie narusza praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.
2.  Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora. Pozostałe prace będzie można odebrać do końca 14.04.2023 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach.
3. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, licencji na wykorzystanie dostarczonej pracy w celach statutowych i promocyjnych Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie – dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem, wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera, rozpowszechnianie poprzez wystawianie, prezentowanie oraz inne działania Organizatora, w tym publikację w Internecie, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlanie oraz przekazanie do mediów w formie relacji z konkursu.
 
  VI. Postanowienia końcowe
 1.  We wszystkich sprawach spornych nieuwzględnionych w regulaminie decydujący głos należy do Organizatora.
 2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 
VII. Przetwarzanie danych osobowych
1.   Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Cewicach,
ul. J. Węgrzynowicza 16, 84-312 Cewice, tel. 58 8611490, e-mail: gck.cewice@wp.pl .
2.  We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych przez e-mail: gck.cewice@wp.pl .
3.  Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4.  Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, natomiast zgoda na publikację danych jest dobrowolna i nie warunkuje udziału w konkursie.
5.  Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie konkursu i wręczenie nagród, a w przypadku wyrażenia zgody, publikacja danych (imię, nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierownictwem została wykonana praca, nr tel. do autora pracy, nauczyciela lub szkoły)
6.  Dane uczestników przechowywane będą zgodnie z RODO przez czas trwania konkursu oraz po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami kancelaryjno - archiwalnymi.
7.  Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.

REGULAMIN KONKURSU